Welkom op www.hematologieklapper.nl

Het online compendium voor gestandaardiseerde diagnostiek en behandeling van het LUMC.

De Hematologieklapper was oorspronkelijk het Leidse rode boekje, bedoeld als naslagwerk voor de dagelijkse praktijk in de zak van witte jassen, en muteerde in 2006 tot een digitale internetversie. In de loop van de tijd werd de originele Leidse Hematologieklapper het voorbeeld voor dergelijke activiteiten van hematologische centra in het hele land.

Vanaf begin 2011 zijn de stafleden van de afdeling Hematologie van het LUMC geleidelijk aan begonnen, de standaards voor vaak voorkomende en belangrijke hematologische maligniteiten met zogenoemde "behandelpaden" een nieuwe vorm  te geven. Een behandelpad heeft de specifieke bedoeling, de benodigde informatie over diagnostiek, behandeling en nazorg in het beloop van het zorgtraject zo effectief mogelijk "onder de knop" te hebben.

Daarmee hebben deze behandelpaden expliciet niet de bedoeling een compleet overzicht te geven over ziektebeelden en de volledige breedte van actuele behandel opties. Hiervoor wordt naar leerboeken, actuele review artikelen en landelijke richtlijnen verwezen. De Leidse behandelpaden definiëren echter de diagnostische criteria en methodes die in het LUMC gebruikt worden om de maligniteit volgens de actuele WHO classificatie accuraat te diagnosticeren en te stadiëren.

Wat betreft de behandeling zijn de algemene principes wat betreft doelstellingen en behandel modaliteiten geformuleerd. Hoewel de behandelpaden op landelijke en internationale richtlijnen, en – zo ver mogelijk – op evidence-based medicine gebaseerd zijn, is een belangrijk criterium dat één behandeling als standaard gekozen wordt, zelfs als in principe verschillende behandelopties bestaan. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een uniform behandelbeleid zinvolle uitkomstanalyses buiten studieverband mogelijk maakt. Bij de keuze van een behandelstandaard spelen specifieke wetenschappelijke activiteiten van het LUMC, in het bijzonder eigen investigator-initiated trials, een onmiskenbare rol.

Specifiek geformuleerde regels voor primaire en vervolgdiagnostiek waarborgen dat zelfs op een drukke polikliniek de klinische informatie compleet verzameld kan worden. Links naar actuele studieprotocollen en naar sleutelpublicaties waarop de aanbevelingen gebaseerd zijn, ronden deze behandelpaden af. Het interactieve, modulaire formaat van deze gedetailleerde informatie achter een grafisch overzicht is gericht op het vergroten van het gemak voor de gebruiker. Sinds 2014 zijn alle stukken in een kwaliteitssysteem ondergebracht en oude versies volledig te traceren.

Graag ontvangen wij feed-back over de actuele Leidse Hematologieklapper, in het bijzonder in het geval van feitelijke onjuistheden, maar ook suggesties voor het verder ontwikkelen van dit compendium zien wij graag tegemoet.

In de hoop met deze Hematologieklapper een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de zorg voor patiënten met hematologische aandoeningen te leveren.

Namens de stafleden Hematologie

Prof Dr. J.H. Veelken
Leiden, december 2014

 

Voorwoord van de eerste digitale versie van de Hematologieklapper

Op dit moment hebt u de gedrukte versie van de opvolger van de Leidse Hematologieklapper voor u. De laatste (niet-digitale) versie van het Leidse rode boekje stamt uit 2002. Sindsdien is een aantal jaren met stormachtige ontwikkelingen en veranderingen in de hematologie gepasseerd. Het was dus hoognodig dat een nieuwe klapper werd geschreven. Ditmaal hebben een groot aantal hematologen en andere specialisten uit de regionale ziekenhuizen in de IKW-regio en het LUMC meegewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe Hematologieklapper, die zowel op internet als in gedrukte vorm te raadplegen is. Alle hoofdstukken zijn herschreven, gebruikmakend van de vigerende hematologieklappers van het Leijenburg Ziekenhuis en het LUMC, van nieuwe ontwikkelingen in de hematologie en van nieuwe protocollen van de HOVON en de EORTC Leukemia- en Lymphoma-groepen. De inhoudelijke coördinatie werd gestart door Renée Barge en afgemaakt door Peter von dem Borne en Jeroen Eikenboom. Het redactionele werk werd weer feilloos verricht door Noesja Nijssen-Kosters.

De klapper heeft weer tot doel de hematologen op de hoogte te brengen van de 'state of the art' bij de diagnostiek en behandeling van hun patiënten. Met deze gezamenlijke inspanning hopen wij tevens te bereiken dat de patiënten zoveel mogelijk volgens officieel goedgekeurde protocollen gediagnosticeerd en behandeld worden en dat onderlinge verwijzing en terugverwijzing zo efficiënt mogelijk kunnen worden georganiseerd.

Het voordeel van de digitale uitgave is dat veranderingen snel kunnen worden aangebracht, zodat de klapper door het jaar heen zoveel mogelijk up-to-date kan blijven. Voor de digitale klapper hebben wij dankbaar gebruikgemaakt van de diensten van LINE UP tekstprodukties bv te Groningen, dat ook verantwoordelijk was voor de digitale ontwikkeling van de Groningse klapper. Voor de digitale versie van de Hematologieklapper verwijzen wij u naar www.hematologieklapper.nl.

Houd er rekening mee dat de digitale versie van de klapper in de loop van de tijd zal gaan verschillen van de gedrukte versie. In de digitale versie wordt per hoofdstuk de datum van de meest recente versie aangegeven, zodat u gemakkelijk kunt zien waar de 'updating' heeft plaats gevonden.

Ook nu weer pretenderen wij niet dat de klapper geheel volledig en foutloos is. Blijf daarom de oorspronkelijke protocollen lezen.

Mocht u fouten ontdekken, dan vernemen wij die graag van u, zodat wij die zo snel mogelijk in de digitale versie kunnen corrigeren. De klapper is zoals altijd weer bedoeld als hulpmiddel. Vanzelfsprekend is en blijft de eindverantwoordelijkheid voor de diagnostiek en behandeling van de patiënt bij de behandelend arts.

Roel Willemze, namens de redactie
Leiden, 29 september 2006